Algemeen
Uitleg psalmen Digitaal schoolbord Over de berijmingen De Franse berijming De Nieuwe Psalmber... > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poë... Hebreeuwse Poë... Hebreeuwse Poë... Geweldsteksten > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Catechisatieles
Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 Staan tijdens het ... Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer

Wat de bijbel zegt over de drie-eenheid (9)

Heel­ wat keren heb ik met jullie al over de Bijbelse gege­vens nagedacht met betrekking tot de drie-eenheid. Maar steeds ging het vooral over de Godheid van de tweede Persoon, namelijk onze Zaligmaker en Middelaar Jezus Christus. Er is ook een derde Persoon, namelijk de Heilige Geest. Over Hem gaat het nu. Is de Heilige Geest net als de Vader en de Zoon waarachtig God of is Hij een onpersoonlijke kracht? De Jehovahge­tuigen (JG) zeggen het laatste. De Christelijke kerk van alle eeuwen en plaatsen zegt het eerste. Daarom gaan we kijken naar de Bijbelse gegeven met betrekking tot de Heilige Geest. De eerste keer dat de Heilige Geest in de Bijbel wordt genoemd, is in Genesis 1 vers 2, waar staat: “De aarde nu was woest en ledig en duisternis was op de afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren.” De Geest van God is de Heilige Geest. Dat wil zeggen: als je de groot nieuwsvertaling zou gebruiken (wat ik je afraad) dan lees je: `De wind van God joeg over het water.' In de kanttekening wordt dan nog wel verteld: `Aangezien het Hebreeuw­se woord voor `wind' eveneens `geest' betekent, vertaalt men ook De geest van God zweefde...' De JG vertalen: `en Gods werkzame kracht bewoog zich heen en weer ...' De nieuwe vertaling van 1951 vertaalt het goed, maar zet de lezers in de kanttekening op een verkeerd spoor. Deze zegt dat de Geest Gods bete­kent: `Gods levenwekkende kracht, die alles in de wereld in stand houdt en onderhoudt en waaraan alles het aanzijn dankt.' Het woord dat met `zweefde' is vertaald, komt ook voor in Deutero­nomium 32 vers 11, waar het over een vogel gaat die zweeft over de kuikens in het nest. Dit beeld gebruikt de Schrift om de betrok­kenheid van de Geest aan te geven bij de schepping. Er is geen enkele reden om het woord `Geest' weer te geven met `kracht' en ook niet met `wind'. Zeker niet als we de andere gege­vens van de Heilige Schrift over de Heilige Geest bezien. Dan zien we namelijk dat de Heilige Geest geen onpersoonlijke kracht is, maar een bewust-denkende en -willende Persoon. We kijken naar een paar teksten. In de eerste plaats I Korinthiërs 2 vers 10, 11:

“De Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. Want wie van de mensen weet, hetgeen des mensen is, dan de geest des mensen, die in hem is? Alzo weet ook nie­mand, hetgeen van God is, dan de Geest Gods.” Van de Geest staat dat Hij alle dingen onderzoekt. Zou een onpersoonlijke kracht dat kunnen? Zou een niet-Goddelijke persoon dat kunnen? Je kunt alleen als persoon iets onderzoeken en je kunt als menselijke persoon wel veel onderzoeken, maar niet alle dingen. En al zouden we dat kunnen dan kunnen we in ieder geval niet de diepten van God onderzoeken! En dat doet de Geest wel. De enige conclusie moet dan wel zijn dat de Geest God Zelf is.

Dit wordt nog duidelijker als we verder lezen in het elfde vers waar de apostel een vergelijking maakt tussen ons en God. Wie weet nu, zo zegt Paulus, wat in iemand gemoed of geest is. Jij kunt nooit weten wat een ander denkt, als die ander zelf het jou niet zegt. Zo is het ook met God. Wie weet nu wat in Gods gedachten is? Niemand dan alleen de Geest van God. Hier vergelijkt de apostel de Geest van God met de geest van ons. Is onze geest een onpersoonlijke kracht? Is onze geest te vergelij­ken, zoals de JG doen, met elektriciteit? Nee. Onze geest is ons ik. We zijn het zelf. Zo is Gods Geest God Zelf en niet Zijn kracht.

Dit blijkt ook als we een andere tekst uit dezelfde brief ernaast leggen: 12 vers 11, waar staat: “Maar deze dingen alle werkt een en dezelfde Geest, delende aan een ieder in het bijzonder, zoals Hij wil.” De Heilige Geest wordt hier voorgesteld als Iemand Die dingen doet over­eenkomstig Zijn wil. Hij heeft dus een wil. Het Griekse woordje voor `wil' betekent: voorkeur hebben, begunstigen, uitkiezen, besloten zijn, beslis­sen. Deze wil komt ─ volgens de Griekse betekenis van het woord ─ voort uit een bewust overleg­gen in je geest. Deze wil veronderstelt altijd een vrijheid van beslis­sing. Kortom: als de Heilige Geest een onpersoon­lijke Goddelijke kracht zou zijn, hebben woorden geen betekenis! Als woorden enige betekenis hebben, moet Paulus in I Korinthiërs 12 hebben gedacht aan een bewust kiezende en vrij willende Persoon. Hoe denken wij over de Heilige Geest? Denken wij wel eens aan Hem? Woont Hij in ons en zijn wij vervuld met Hem?

Niet alleen Jezus Christus is een Persoon van de drie-enige God, maar ook de Heilige Geest. Vorige keer hebben we al een paar teksten over de Persoon en het werk van de Heilige Geest overdacht. Toen is ons gebleken dat de Heilige Geest geen onpersoonlijke kracht kan zijn. En ook dat Hij meer dan een mens of schepsel moet zijn, namelijk dat Hij God moet zijn: Hij is vanaf het begin betrokken bij de schepping en Hij onderzoekt de diepten van God. We kijken wat de Bijbel verder over de Heilige Geest schrijft. We letten op Johannes 14 vers 26 en 15 vers 26: "Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles wat Ik u gezegd heb." "Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Die Ik u zenden zal van de Vader, namelijk de Geest der waarheid, Die van de Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen."

Wat zien we hier? de Heilige Geest leert. Dat is: onderwijst. Een onpersoonlijke kracht kan niet onderwijzen en iemand die niet de alwetende God Zelf is, kan niet alles onderwijzen. Zo bewijst de eerste tekst dat de Trooster, de Heilige Geest, een alwetende god is óf de alwetende God is, de derde Persoon van de drie-enige God. In het eerste geval moeten we geloven dat er meer dan één God is, dus twee of meer goden. Maar dat is tegen heel de Bijbel in. Daarom mogen we op menselijke manier zeggen over de verhouding tussen de alwetende Vader en de alwetende Heilige Geest, dat Zij twee Personen zijn in de ene God (en samen met Jezus Christus dus drie Personen, drie-een). De tweede tekst zegt met andere woorden hetzelfde. Ook in Romeinen 8 vers 26 lezen we over een werk van de Heilige Geest, waardoor we moeten besluiten dat Hij geen onpersoonlijke kracht is. Wat staat daar dan?

"En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen."

Heerlijk troostwoord voor jou, wanneer je in je binnenkamer / bidvertrek, steeds weer merkt: ik kan niet bidden zoals het hoort. Moeilijk is het om goed te bidden. En het komt er toch maar op aan dat we op een goede manier bidden en om de goede zaken. Maar zelfs Paulus belijdt het dat hij niet weet wat hij moet bidden zoals het hoort. Maar nu is het zo'n troost dat de Heilige Geest voor ons bidt. Er staat in het Grieks het woord `huperentungchano' Dit woord betekent: in de plaats van iemand anders iets bij iemand smeken; voorspraak zijn. Dus de Heilige Geest smeekt iets aan God voor ons. Als de Heilige Geest dat goed zal kunnen, moet Hij weten én wie wij zijn in al onze noden én Wie God is in al Zijn Deugden. Wie, o wie zal zó voor ons kunnen bidden? Wie, o wie zal zó Voorspraak voor ons kunnen zijn bij God? Dat kan alleen een alwetende Persoon, God de Heilige Geest! Hetzelfde woord wordt in de Bijbel ook gebruikt wanneer het gaat over het werk van Jezus Christus in de hemel, Romeinen 8 vers 34 en Hebreeën 7 vers 25.

Nog iets moois over dit werk van de Heilige Geest. Paulus zegt: de Heilige Geest komt onze zwakheden mede te hulp. Wat betekent: `mede te hulp komen'? Er staat in het Grieks het woord `sunantilambanomai'. Dit woord bestaat uit drie woordjes: `sun' (met) `anti' (in plaats van) en `lambanomai' (nemen). Wat doet de Heilige Geest wanneer Hij onze zwakheid in het bidden te hulp komt? Neemt Hij het gebed dan over? Bidt Hij in plaats van Gods kind? Nee. Paulus gebruikt een woord dat we het best kunnen begrijpen door middel van een beeld. Dit beeld heb ik gevonden bij ds. F. Bakker in zijn zeer lezenswaardige boekje `Gebedsgestalten'. Het is net als wanneer een jongen van een jaar of twaalf zijn vader voor de eerste helpt bij het sturen van hun grote schip op de rivier. De jongen moet door de bocht heen sturen, maar zonder zijn vader gaat het vast verkeerd. Wat doet die vader? Schuift hij zijn jongen aan de kant? Nee. Hij legt zijn hand op de hand van zijn jongen en samen draaien ze aan het stuurrad. Wie stuurt er? Vader. Maar zijn jongen stuurt mee. Zo bidt een kind van God. Hij bidt, maar eigenlijk bidt de Heilige Geest in hem en Hij neemt die onwetende bidder mee. Weet jij van dit heerlijke werk van deze waarachtige God, de Heilige Geest?

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep