Vraag

103

Heidelbergse Catechismus Zondag 38

Vraag en antwoord 103

Vr. Wat gebiedt God in het vierde gebod?
Antw. Eerstelijk, dat de kerkendienst, of het predikambt, en de scholen onderhouden worden, en dat ik, inzonderheid op den sabbat, dat is op den rustdag, tot de gemeente Gods naarstiglijk kome, om Gods Woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God den Heere openlijk aan te roepen, en den armen Christelijke handreiking te doen; ten andere, dat ik al de dagen mijns levens van mijn boze werken ruste, den Heere door Zijn Geest in mij werken late, en alzo den eeuwigen sabbat in dit leven aanvange.

Suggestie doorgeven >

Troost door genade

De Bank des geloofs

Gids en pelgrim

Het Christendom: waarheid of fictie?

De tien geboden voor vandaag; Alleen als E-book leverbaar

Als een hert gejaagd, o Heere

Psalmen 4 Kids (2Cd)

Psalmen Davids

Juweeltjes // Psalmen

Zulks zingt dat volk (deel 4)

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep