Home Kernwoorden Psalmen Belijdenis Zingen UitlegBoeken
 
 
Algemeen
Uitleg psalmen
Digitaal schoolbord
Over de berijmingen
De Franse berijming
De Nieuwe Psalmberijming
Helpt u mee?
Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel
Hebreeuwse Poëzie - 1
Hebreeuwse Poëzie - 2
Hebreeuwse Poëzie - 3
Geweldsteksten
Psalm 42 en 43 - I
Psalm 42 en 43 - II
Goedertierenheid
Goddelozen en Zondaars
Lofzang van Maria
Video over de Psalmen (Engels)
Opinie
Onbekende psalmen
Aangeboren muzikaliteit
Psalmkeuze
Populaire psalmen
Aanpassen melodie
Tips gezin, school, kerk
Moeilijke melodieën
Zingen bij Calvijn
Gesprek over Onbekende Psalmen
Waak voor Wildgroei
Discussie 1773 gezindte-breed
Ingezonden
Rubriek ingezonden
Zingen van psalmen
Geschiedenis Psalmen
Meditatie over psalm 80
Verantwoording Meeuse
Aanhef psalmen
Theologie psalmen 1
Theologie psalmen 2
Tweestemmige Harmonisaties
Studie berijmingen
Over Psalmen gesproken! (1)
Over Psalmen gesproken! (2)
Over Psalmen gesproken! (3)
Over Psalmen gesproken! (4)
Catechisatieles
Catechismus vr. 1
Catechismus vr. 2
Catechismus vr. 3 en 4
Catechismus vr. 6
Catechismus vr. 10
Catechismus vr. 12
Catechismus vr. 13
Catechismus vr. 14
Catechismus vr. 15
Catechismus vr. 16
Catechismus vr. 17
Catechismus vr. 18
Catechismus vr. 19
Catechismus vr. 20
Catechismus vr. 21
Catechismus vr. 22
Catechismus vr. 23
Catechismus vr. 24
Catechismus vr. 25
Catechismus vr. 26
Catechismus vr. 28
Catechismus vr. 29
Catechismus vr. 30
Catechismus vr. 31
Catechismus vr. 32
Catechismus vr. 33
Catechismus vr. 35
Catechismus vr. 36
Catechismus vr. 39
Catechismus vr. 40
Catechismus vr. 42
Catechismus vr. 43
Catechismus vr. 45
Catechismus vr. 47
Catechismus vr. 49
Catechismus vr. 51
Catechismus vr. 52
Catechismus vr. 53
Catechismus vr. 54
Catechismus vr. 55
Catechismus vr. 56
Catechismus vr. 57
Catechismus vr. 58
Catechismus vr. 59
Catechismus vr. 60
Catechismus vr. 61
Catechismus vr. 62
Catechismus vr. 63
Catechismus vr. 64
Catechismus vr. 65
Catechismus vr. 66
Catechismus vr. 67
Catechismus vr. 68
Catechismus vr. 69
Catechismus vr. 70
Catechismus vr. 71
Catechismus vr. 72
Catechismus vr. 73
Catechismus vr. 74
Catechismus vr. 75
Catechismus vr. 76
Catechismus vr. 77
Catechismus vr. 78
Catechismus vr. 79
Catechismus vr. 80
Dordtse Leerregels
Hoofdstuk 1 artikel 1
Hoofdstuk 1 artikel 2
Hoofdstuk 1 artikel 3 en 4
Hoofdstuk 1 artikel 5
Hoofdstuk 1 artikel 6
Hoofdstuk 1 artikel 7 en 8
Hoofdstuk 1 artikel 10 en 11
Hoofdstuk 1 artikel 12
Hoofdstuk 1 artikel 15
Hoofdstuk 1 artikel 17
Hoofdstuk 2 artikel 1 en 2
Hoofdstuk 2 artikel 3
Hoofdstuk 2 artikel 5
Hoofdstuk 2 artikel 6
Hoofdstuk 2 artikel 7
Hoofdstuk 2 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 1
Hoofdstuk 3 artikel 2
Hoofdstuk 3 artikel 3
Hoofdstuk 3 artikel 4
Hoofdstuk 3 artikel 5
Hoofdstuk 3 artikel 6
Hoofdstuk 3 artikel 7
Hoofdstuk 3 artikel 8
Hoofdstuk 3 artikel 9
Hoofdstuk 3 artikel 10
Hoofdstuk 3 artikel 11
Hoofdstuk 3 artikel 12
Hoofdstuk 3 artikel 13
Hoofdstuk 3 artikel 14
Hoofdstuk 3 artikel 15
Hoofdstuk 3 artikel 16
Hoofdstuk 3 artikel 17
Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen
Aanvechtingen
Achterklap
Afgoderij
Alcohol
Ambt
Antisemitisme
Atheïsme
Barmhartigheid
Bastaardvloeken
Beeldende kunst
Bekering
Bekommering
Belediging
Berusting
Biblicisme
Bijbel
Bijbelkringen
Bijbelverklaringen
Bijbelvertalingen
Bijgeloof
Buitenkerkelijk christendom
Catechisatie
Censuur
Chiliasme
Chiromantie
Concubinaat
Confessionalisme
Conflicten
Creationisme
Cultuur
Dans
Doodzonde
De Doop
Drift
Dromen
De duivel
Eenzaamheid
Eer
Eerlijkheid
Eeuwigheid
Egoïsme
Eigendom
Eigengerechtigheid
Emancipatie
Emotie
Ergernis
Erotiek
Evangelicals
Evangelie
Evangelisatie
Evolutietheorie
Exorcisme
Fanatisme
Feestdagen
Film
Flirten
Formulieren van eenheid
Fossielen
Frustratie
Fundamentalisme
Gastvrijheid
Gebed
Gebed des Heeren
Gebedsgenezing
Gebedsverhoring
Geboorteregeling
Geduld
Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco (1)
Johannes à Lasco (2)
Johannes à Lasco (3)
Johannes à Lasco (4)
Johannes à Lasco (5)
Willem Farel (1)
Willem Farel (2)
Willem Farel (3)
Willem Farel (4)
Willem Farel (5)
Willem Farel (6)
Islam
Girolamo Savonarola
Petrus Datheen (1)
Petrus Datheen (2)
Johannes Calvijn (1)
Johannes Calvijn (2)
Johannes Calvijn (3)
Johannes Calvijn (4)
Maarten Luther (1)
Maarten Luther (2)
Maarten Luther (3)
Maarten Luther (4)
Maarten Luther (5)
Maarten Luther (6)
Maarten Luther (7)
Maarten Luther (8)
Maarten Luther (9)
Maarten Luther (10)
Ambrosius
Guido de Brès (1)
Guido de Brès (2)
Guido de Brès (3)
Guido de Brès (4)
Guido de Brès (5)
Guido de Brès (6)
Guido de Brès (7)
Guido de Brès (8)
Augustinus (1)
Augustinus (2)
Augustinus (3)
Augustinus (4)
Augustinus (5)
De Germanen
Abt Gregorius
Petrus Waldes (1)
Petrus Waldes (2)
John Wycliff
Johannes Hus
wat de bijbel zegt over
Abraham
Benauwdheid
De drie-eenheid (1)
De drie-eenheid (4)
De drie-eenheid (2)
De drie-eenheid (3)
De drie-eenheid (5)
De drie-eenheid (6)
De drie-eenheid (7)
De drie-eenheid (8)
De drie-eenheid (9)
De drie-eenheid (10)
De jeugd (1)
De jeugd (2)
De wederkomst
Elkaar vergeven (1)
Elkaar vergeven (2)
Gods Woord
Heersen
Hoop
Kastijding (1)
Kastijding (2)
Lankmoedigheid
Matigheid
Oefening
Rijkdom
Strijd
Toorn
Zachtmoedig
De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5
Vraag 6 t/m 14
Vraag 15 t/m 20
Vraag 21 t/m 29
Vraag 30 t/m 45
Vraag 46 t/m 49
Vraag 50 t/m 54
Vraag 55 t/m 59
Vraag 60 t/m 64
Vraag 65 t/m 72
Vraag 73 t/m 79
Vraag 80 t/m 87
Vraag 88 t/m 91
Vraag 92 t/m 100
Vraag 101 t/m 105
Vraag 106 t/m 110
Vraag 111 t/m 113
Vraag 114 t/m 125
Vraag 126 t/m 130
Vraag 131 t/m 135
Vraag 136 t/m 142
Vraag 143 t/m 157
Vraag 159 t/m 165
Vraag 166 t/m 184
Vraag 185 t/m 195
Vraag 196 t/m 199
Vraag 200 t/m 203
Vraag 204 t/m 207
Vraag 208 t/m 212
Vraag 213 t/m 216
Vraag 217 t/m 223
Vraag 224 t/m 232
Vraag 233 t/m 239
Vraag 240 t/m 252
Vraag 253 t/m 255
Vraag 256 t/m 259
Vraag 260 t/m 265
Vraag 266 t/m 295
Vraag 296 t/m 308
Vraag 309 t/m 323
Vraag 324 t/m 332
Vraag 333 t/m 339
Vraag 340 t/m 356
Vraag 357 t/m 373
Staan tijdens het bidden
Waar jij mee zit
Gospelmuziek
Onbekeerd na een kerkdienst
Gods berouw
De speelfilm
Gods eer boven eigen zaligheid
De naam HEERE in de Psalmen
Voor elkaar bidden
Vruchten van de wedergeboorte
Kringgebed
De verboden boom
Hoogmoed
Geen last van je zonden
Belijdeniscatechisatie
Rechtvaardiging en heiliging
Ben ik uitverkoren?
Genade onder voorwaarde
Popmuziek en housemuziek
De vergeving van zonden
Schriftuurlijke prediking
Zondigen tegen je wil
Jezus een hindernis
Het erkennen van zondeschuld
Moedeloosheid
Gods kinderen en God
Zondesmart
Boetvaardigheid
De doopbelofte
Geroepen tot predikant
Mensverheerlijking
Bijna-dood-ervaring
Een kind dat sterft
Opvoeden
De zonden haten
Computerspelletjes
Zonde tegen de Heilige Geest
Wat is bidden
De gemeenschap der heiligen
De echte en blijvende bekering
Vergeven bij een echtscheiding
Beloften voor onbekeerden
De Drie Verbonden
Troost ontvangen uit beloftes
Het Boek
Geloven in of aan Christus
Hoofdbedekking bij het bidden
Verbond maken met ogen
Gebedsverhoring
 

 

WAT DE BIJBEL ZEGT OVER

Abraham

Iedereen weet wel wie Abraham is. Zijn le­vensgeschie­denis is ons van thuis al bekend, toen Moeder ons vertelde, dat God hem riep uit Ur der Chaldeeën en wat hem daarna is overkomen. Maar wat leert de Bijbel óns uit al die ge­beurtenissen van Abra­ham's leven? Daarover willen we in twee afleveringen nadenken. We zullen eerst iets verdrietigs vertellen van wat de mensen deden met de ge­schiedenis van Abraham. Niet dat Abraham of zijn leven ons iets verdrietigs leert, maar dat mensen een verkeerd gebruik van Abraham maakten. Hoe mis­bruikten de Joden in Jezus' dagen Abraham? We vinden daarover twee uitspraken.

In de eerste plaats horen we Johannes de Doper over Abraham spreken. Hij zegt in Mattheüs 3 vers 9 tegen sommige luiste­raars:

“Meent niet bij uzelf te zeggen: wij hebben Abraham tot een vader...”

Wat is er aan de hand? De Joden in Jezus' dagen beriepen zich op hun afstamming van Abraham en vertrouwden erop, dat het dus wel goed zat voor de nimmereindigende eeuwigheid. Johan­nes waarschuwt hen en zegt: die natuurlijke of vleselijke afstam­ming van Abraham stelt niets voor, want God kan wat dat be­treft ook deze stenen wel tot kinderen van Abraham maken. Waar het wel op aan komt, is: “Brengt dan vruchten voort, der bekering waardig.” Dat is: zorg ervoor dat uw leven die vruch­ten draagt, die passen bij een ware bekering. O, het is zo gevaarlijk om je te beroepen op verbondsvoorrechten, zonder de inhoud van het Verbond te beleven! Is het dan geen voorrecht om nakomeling van Abraham te zijn? God had immers Zelf gezegd:

“Ik zal Mijn Verbond oprichten tussen Mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten, om u te zijn tot een God en uw zaad na u.”

                                           Genesis 17 vers 7

En is dit dan allemaal niets waard? O, je hebt gelijk: het is werke­lijk een groot voorrecht om bij het zaad van Abraham te horen; en het Verbond, dat God met Abra­ham en met zijn nage­slacht maak­te, is werkelijk van grote waarde! Laten we het goed waarde­ren. Maar wanneer we ons erop verheffen en ons ermee geruststel­len..., dan misbrui­ken we Gods grote gave en bedriegen we ons.

Hetzelfde vinden we ook een korte tijd later in een gesprek tussen Jezus en sommige Joden, Johannes 8 vers 33─40. Jezus spreekt over de bevrijdende kracht van Gods Woord. Dan zeggen de Joden: wij hoeven helemaal niet vrij te worden gemaakt, want we zijn nakomelingen van Abraham en dus zit het met ons wel goed. Jezus ontkent niet dat ze kinderen van Abraham zijn, maar hij zegt, dat de praktijk van hun leven er nu niet be­paald op lijkt, dat ze werkelijk kinderen van Abraham zijn, want zij zoeken Jezus te doden. Hiermee bewijzen ze, dat ze in het geheel geen ware kinderen van Abraham zijn.

Dus alweer: mensen doen net, alsof natuurlijke afstamming hen wel in de hemel brengt. En ook in onze dagen komen we hetzelf­de geluid tegen, namelijk dat jongeren of ouderen zich klakke­loos beroepen op Verbond en Doop en ondertussen niets kennen en ook niets willen kennen van het leven van Abraham als gelovig kind des Verbonds en ook niet van de waarde en beteke­nis van de Doop (of in het Oude Testament de besnijdenis).

Jezus ontkent niet, dat Zijn Joodse vijanden kinderen van Abra­ham zijn, maar Hij ontkent wel, dat Abraham hun vader is. Mis­schien frons je nu je wenkbrauwen en denk je: dat is vreemd. Als iemand een kind van Abraham is, is Abraham ook zijn vader; of niet? Toch zegt Jezus, dat Abraham de vader van zijn kinderen niet is... Dat kan alleen maar duidelijk worden, wanneer we twee­rlei kinderen van Abraham onderscheiden. Je kunt in zekere zin een kind van Abraham zijn, verbondskind dus, terwijl je tegelijk toch eigenlijk géén kind van Abraham bent. Dan ben je naar het uitwen­dige wel in het Verbond dat God aan Abraham bevestigde, maar inwendig niet. En dan helpt het ook niets, hele­maal niets, om je erop te beroepen dat je een verbinding hebt met Abraham... Kijk maar naar de rijke man in de hel (Lucas 16 vers 24 en 25). Hij was een kind van Abraham (uitwendig), maar kwam in de eeuwige rampzalig­heid terecht, omdat hij het spoor van Abraham niet wilde betreden...

In het Nieuwe Testament vinden we meermalen het leven en het geloof van Abraham als een voorbeeld voor ons. Paulus schrijft over hem in Romeinen 4 en in Galaten 3. En dat heerlijke onderwijs wil ik nu aan jullie doorgeven. In Romeinen 4 schrijft de grote apostel, dat vader Abraham op dezelfde manier zalig is geworden, als wij. Niet door iets goeds te presteren, maar door in God te geloven. En daarin is hij dus een voorbeeld voor ons. Wij worden zalig door een waar geloof in God. Lees maar mee in Romeinen 4 vers 1-5. Daar schrijft Paulus (met mijn eigen woorden weergegeven): heeft Abraham, onze vader, de vergeving der zonden ontvangen door allerlei goede werken? Nee, want als hij iets goeds gedaan zou hebben, kon hij zich daarop beroemen, maar dan zou hij niet meer God kunnen prijzen. Maar de Schrift zegt: `En Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid.' Nu, als iemand arbeid verricht, heeft hij loon verdiend, maar als iemand in plaats van te werken, zich verlaat op díe God, Die de goddeloze van zijn schuld vrijspreekt, dan rekent God zijn geloof tot rechtvaardigheid.

Wat is geloof? Dr. Owen schrijft (V,91): dat een overtuigde zondaar - op het punt om verloren te gaan - ziet op Christus, als een Verzoening voor zijn zonden; wie dat doet, zal niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Dus die schuldige zondaar neemt de toevlucht tot Jezus en neemt Hem aan in geloof. En Paulus bedoelt te zeggen, dat het ook nu nog zo is. Als wij alleen maar zonden hebben, vuile en God-onterende zonden ... en we weten niet hoe we er ooit vanaf moeten komen, we weten niet hoe we ooit die ontzettende schuld kunnen betalen ... Dan is vader Abraham ons tot een bemoedigend voorbeeld, want ook Abraham had niets goeds, maar hij vertrouwde zich geheel en al toe aan God en dat was genoeg. Hoe je dit moet doen? De Bijbel leert ons, dat geloven niet anders is, dan met al je zonden te vluchten tot God, te zien op Gods Zoon, te buigen voor het Lam van God. Je smeekt: wees Gij, barmhartige God, mij toch genadig, mij, de grootste der zondaren. Het tweede voorbeeld uit die oude tijd van de twintigste eeuw voor Christus' geboorte, voor ons in deze moderne twintigste eeuw na Christus' geboorte, lezen wij in Galaten 3. Daar schrijft Paulus in vers 6, dat Abraham van al zijn schuld werd vrijgesproken eenvoudig door in God te geloven. En dus betekent dit, zegt hij, dat allen die geloven echte kinderen van Abraham zijn. Wat houdt geloof nu in? De kanttekening zegt: dat we onze gerechtigheid zoeken in Christus door het geloof. Dat we dus niet proberen door goede werken ons op te knappen, maar dat we nu, zonder enig uitstel, ons aan de voeten van Christus neerleggen om van Hem alle zegen te verwachten. En wat nu voor Abraham het enige middel was om gezegend te worden, is ook voor ons het enige middel om gezegend te worden. De roomse kerk heeft dat afgekeurd als veel te gemakkelijk. Alleen het geloof in Jezus Christus zou genoeg zijn tot zaligheid? Welnee, daar moest nog heel wat bij. De roomse kerk zei: je bent zomaar niet gerechtvaardigd! Daar moet heel wat gebeuren. Maar Paulus haalt vader Abraham aan als overtuigend voorbeeld en hij zegt in vers 9: "Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovige Abraham."

Dus Abraham doet in het onderwijs van Paulus dienst als voorbeeld, hoe jij en ik zalig kunnen worden. Drukt ons de schuld? Worden we door veel zonden meegesleurd? Weten we niet, hoe het ooit goed moet komen tussen God en ons? Leren we al meer God rechtvaardig keuren in Zijn verdoemend vonnis over ons leven? Kunnen we onze zonde alleen maar groter maken? Is er geen enkele oplossing in ons om aan deze ontzettende rampzaligheid te ontkomen?

Dan leert de Heilige Geest ons in de Heilige Schrift, dat we van al onze zonden bevrijd kunnen worden en rechtvaardig voor God kunnen staan door de geloofsovergave aan de Middelaar en Zaligmaker, Jezus Christus. Daarom roept Paulus de stokbewaarder / cipier van Filippi op om zich in zijn verloren bestaan eenvoudigweg op Jezus Christus te verlaten: "Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden."

                  Daar is geen twijfel aan,

           want Abraham is ook zo zalig geworden!